PIH Health Good Samaritan Hospital

PIH Health Good Samaritan Hospital

Telemetry / Critical Care RN CPOE Training


Julyne Sales
jsales@GoodSam.org

Modules in the Course:
Tele/Critical Care RN Module 1 - Patient Care System
Tele/Critical Care RN Module 2 - PCS for Tele/CC
Tele/Critical Care RN Module 3 - Family History
Tele/Critical Care RN Module 4 - Nursing EMR
Tele/Critical Care RN Module 5 - Visual Flowsheet
Tele/Critical Care RN Module 6 - Documenting Home Meds
Tele/Critical Care RN Module 7 - Provider Order Management
Tele/Critical Care RN Module 8 - Order Entry Process Desktop
Tele/Critical Care RN Module 9 - BMV
Tele/Critical Care RN Module 10 - Transfer Routine
Tele/Critical Care RN Module 11 - Nursing Discharge
Tele/Critical Care RN Module 12 - Reject Orders Report/Mgmt
Tele/Critical Care RN Module 13 - WebNow